20. Niedziela po Trójcy Świętej

Dobro człowieka jest najważniejsze

25 października 2020 r.

I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli? Ponadto rzekł im: Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu”.

– Ewangelia według Świętego Marka 2, 23-28.

Czemu 2000 lat temu Jezus pozwalał jeść uczniom ziarna z kłosów? Czemu przywołał Dawida i jego żołnierzy, których nakarmiono chlebami pokładnymi? Bo dobro człowieka jest najważniejsze. Kiedy te dobro się zabiera, to człowiek ma prawo dopominać się o nie…